Laboral

  • Nómines.
  • INEM: Contractes i prórrogues, prestacions d‘atur.
  • Inspeccions laborals.
  • Tresoreria GSS. Butlletins de cotització de la seva empresa, altes i baixes i régims especials.
  • INSS: tramitació de pensions de jubilació, invalideses