Comptable

  • Posada en funcionament de comptabilitats i el seu seguiment.
  • Mecanització de comptabilitats al nostre despatx.
  • Mecanització de comptabilitats al seu despatx.
  • Assessorament i tutoria comptable a domicili.
  • Preparació i elaboració dels llibres oficials i registres comptables obligatoris i la seva presentació al Registre Mercantil.